Algemene Offerte-, Leverings- en betalingsvoorwaarden sectie interieurbouw van de centrale bond van meubelfabrikanten

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot levering van betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere goederen, die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen, dan wel anderszins.
2. Behoudens het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn de door aanvrager gehanteerde Algemene (Inschrijvings)Voorwaarden niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk door de inschrijver zijn aanvaard.

Artikel 2 Inschrijvingsvoorwaarden van de aanvrager

1. De inschrijvingsvoorwaarden dienen gelijk te zijn voor alle inschrijvers. Bij ongelijkheid gelden voor de inschrijvers de gunstigste inschrijvingsvoorwaarden.
2. De inschrijvingstermijn dient bij objecten van enige omvang minstens 10 werkdagen te bedragen, teneinde de inschrijvers in staat te stellen tot het uitbrengen van een behoorlijk gecalculeerde offerte.
3. De door de aanvrager te verschaffen gegevens dienen te voldoen aan redelijke eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid en geheel overeen te stemmen met eventueel bijbehorende tekeningen. Aantallen van artikelen dienen precies te zijn aangegeven. Een aanvraag, die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan om deze reden worden geweigerd en teruggezonden.

Artikel 3 Auteursrecht

1. De inschrijver behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of word gebracht – zijn eigendom.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de inschrijver mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. De door de inschrijver verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen schetsen, en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat de inschrijver geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan de inschrijver zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk
is overeengekomen.
4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 2 en 3, is ter zake van schadevergoeding aan de inschrijver een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van de inschrijver aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 4 Stelposten

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn in de prijs van offertes voor opdracht tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-,
herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;
b. De meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

Artikel 5 Offertes

1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden.
De termijn, gedurende welke de inschrijver zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is één maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter als in de offerte is aangegeven.
2. Inschrijver is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan aanvrager door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door inschrijver verricht en/of geleverd moeten worden.
3. Een offerte is voor inschrijver slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan aanvrager is medegedeeld. Een offerte welke voor inschrijver op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offerte datum.
4. De inschrijver behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk word gebracht.
In de offerte word opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk word afgerekend.
5. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de inschrijver word gegeven, verplicht de aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden (art. 3 leden 3 en 4).
6. Met inachtneming van het bepaald in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen dient deze gebaseerd te zijn op prijsindexcijfers, reeks voor productie binnenland van het CBS.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid voor het werk

1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
2. De aanbieder aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
3. In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
4. Wenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij opdrachtnemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op de opdrachtnemer wil overdragen.
5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door opdrachtnemer of derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolgen van productaansprakelijkheid.

Artikel 7 Gunning

1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan de opdrachtnemer dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling word gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de gunning aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.
3. Alle prijswijzigingen worden verrekend overeenkomstig het gestelde in artikel 5 lid 6, tenzij de mededeling van de gunning gedaan word op een dag liggende na de uiterste datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 5, lid 1, 2e volzin), in welk geval de prijswijzigingen sinds de laatste dag der gestanddoening zullen worden verrekend.

Artikel 8 Wijziging

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen inschrijver/opdrachtnemer en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 9 Annulering

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlenging van surseance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.
4. Indien de annulering, zoals vermeld in lid 3, door de opdrachtnemer word goedgekeurd, is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

Artikel 10 Levertijd

1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijd ter kennis te brengen van de opdrachtnemer.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet derhalve eerst ter zake in gebreke worden gesteld.

Artikel 11 Wijzingen van het aangenomen werk

1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzonder opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan,
als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming

1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming worden ondermeer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers. Onder een niet toerekenbare tekortkoming word tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 13 Uitvoering van het werk

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b. Dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruikt geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

Artikel 14 Risico en opslag

1. Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
Voor zover het in dit artikel genoemd eigendomsvoorbehoud onder het NBW niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen ter zake van hetgeen opdrachtgever uit andere hoofde dan uit hoofde van de geleverde goederen en/of verrichte diensten/-werkzaamheden aan opdrachtnemer verschuldigd is en voor zover het eigendomsvoorbehoud door dit meerdere op grond van het bepaalde in artikel 89 lid 1 Overgangswet van rechtswege word omgezet in een voorbehoud van pandrecht, word reeds nu voor alsdan overeengekomen dat voor zover de geleverde goederen en/of de verrichte diensten/- werkzaamheden volledig zijn betaald doch opdrachtgever uit andere hoofde nog bedragen aan opdrachtnemer verschuldigd is de overdracht van de goederen geschiedt onder voorbehoud van stil pandrecht. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de vestiging van vorenbedoeld pandrecht alle benodigde documenten te tekenen.
2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld.
Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 16 Betaling

1. de betaling zal als volgt geschieden:
1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;
1/3 als de goederen voor montage-gereed zijn, dan wel de materialen en goederen voor 50% door de opdrachtgever zijn ontvangen;
1/3 bij de eerste oplevering
2. Bij de derde betaling zal de opdrachtgever 5% van de aannemingssom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 17 lid 1 en voor kleine onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde garantieverlichting zal hebben voldaan.
3. Indien echter blijkt, dat de gereed gekomen goederen moeten worden opgeslagen, zal de derde betaling (desgewenst verminderd met 5% van de aannemingssom voor de garantie) opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der goederen, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.
4. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal
zijn vereist.
5. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag word overschreden.
6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in artikel 16 lid 5 bedoelde rentevergoeding.

Artikel 17 Garantie

1. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
5. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtnemer.
6. Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door de opdrachtnemer niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de opdrachtnemer zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
7. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik word genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
8. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
9. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geld garantie alleen bij normaal gebruik.
10. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder word onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

Artikel 18 Reclame

1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 19 Geschillen

1. Alle geschillen over de omvang van de offerte, garantie of beroep op een niet toerekenbare tekortkoming, die mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer naar aanleiding van een door de opdrachtnemer verkregen en aanvaarde opdracht, worden beslecht door de geschillencommissie, die samengesteld word door de sectie Interieurbouw, ingesteld door de Centrale Bond van Meubelfabrikanten te Haarlem. Alle andere geschillen worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter.
De partijen zijn verplicht aan de behandeling van het geschil hun medewerking te verlenen. Indien één der partijen niet medewerkt zal de geschillencommissie bij het bepalen van haar uitspraak hieraan de conclusies verbinden die zij redelijk acht.

Artikel 20 Beperking van de aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
3. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

Artikel 21 Slotbepaling

1. Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als:
“Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van de sectie Interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten” gedeponeerd te Haarlem d.d. 30 Oktober 1992 nummer 133/92.